Transparència

L’Orfeó Badaloní declara no haver rebut durant el 2018 cap subvenció de cap organisme institucional (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Badalona) superior a 10.000€.

Tan mateix, i atès al compliment dels requisits de l’article 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, l’Orfeó Badaloní es compromet, en cas de rebre una subvenció per un import igual o superior a 10.000€, a comunicar als organismes competents la informació relativa a les retribucions dels nostres òrgans de direcció o administració.

Resum Comptable Exercici 2018

Estat-Comptes-2018